IRC Quotes

<stoicpaste> Shit
<stoicpaste> Christmas
<stoicpaste> Eve
<stoicpaste> Tomorrow
<stoicpaste> I need to buy presents and shit
<stoicpaste> q_____q